English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Katechism Rzymski, To iest Navka Chrzescianska : Powag? Concilium Tridentskiego y Piusa V. Papie?a po ?acinie wydana. Potym za roskazaniem ?. pami??i X. Stanis?awa Karnkowskiego [...] na Polskie Pytania y Odpowied?i prze?o?ona."]